មកដល់ក្នុងពេលឆាប់ៗនេះ - ការទូទាត់ថ្លៃអគ្គិសនី និងច្រើនទៀតជាមួយនឹង ETN

ពួកយើងកំពុងបន្តពង្រីកទីផ្សារ ETN ហើយពួកយើងនឹងផ្ដល់នូវលទ្ធភាពដល់ប្រជាជននីហ្សេរីយ៉ា ក្នុងការទូទាត់ថ្លៃអគ្គិសនីរបស់ពួកគេ ជាមួយនឹង ETN តាមរយៈកម្មវិធី Electroneum។

សមត្ថភាព ដែលអាចទូទាត់សម្រាប់ការចំណាយ ដែលធំជាងមុន ដូចជាថ្លៃទឹកភ្លើង បានធ្វើឲ្យការរក ETN បានតាមរយៈ AnyTAsk កាន់តែទាក់ទាញ សម្រាប់អ្នកដែលគ្មានគណនីធនាគារប្រើ។

ពួកយើងនឹងធ្វើការ ដើម្បីធ្វើឲ្យទីផ្សារនេះរីកដុះដាលក្នុងឆ្នាំ ២០២០។