ළඟදීම බලාපොරොත්තු වන්න – විදුලිය සහ තවත් බොහෝ දෑ සඳහා ETN මගින් ගෙවන්න

අප විසින් අපගේ වෙළඳපොළ ව්‍යාප්ත කරනු ලබන අතර ඉතා ඉක්මණින්ම අප විසින් ඉලෙක්ට්‍රෝනියම් ඇප් මෘදුකාංගය හරහා ETN මගින් විදුලි බිල්පත් වලට ගෙවීමේ හැකියාව නයිජීරියානුවන්ට ලබා දෙනු ඇත.

මිලාධික මාසික වියදම් වන ජලය වැනි විවිධ පහසුකම් සඳහා වන බිල්පත් ගෙවීමේ හැකියාව නිසා, එනිටාස්ක් හි ETN හරහා මුදල් ඉපයීම බැංකු පහසුකම් රහිත පුද්ගලයින්ට තවත් ආකාර්ශනීය කරුණක් වේ.

මෙම වෙළඳපොළ 2020 වසර පුරාවටම වැඩි දියුණු කිරීමට අප කටයුතු කරනු ඇත.