ទិញ ETN តាមវិធីច្រើនយ៉ាង

Electroneum (ETN) អាចរកទិញបានតាមរយៈទីផ្សារប្ដូរប្រាក់អនឡាញមួយចំនួន។ ទីផ្សារប្ដូរប្រាក់នីមួយៗ នឹងផ្ដល់ជាវិធីផ្សេងៗសម្រាប់ទិញយក ETN ដូច្នេះហើយត្រូវប្រាកដថាត្រូវឆែកជាមួយនឹងជម្រើសនៃការទូទាត់ដែលត្រូវបានផ្ដល់ឲ្យ មុននឹងចុះឈ្មោះសម្រាប់ការផ្លាស់ប្ដូរ។ វិធីក្នុងការទូទាត់នាពេលនេះមាន:

 • កាតឥណពន្ធ ឬកាតឥណទាន
 • ការផ្ទេរធនាគារ
 • PayPal
 • Atomic Swap
 • Trading Pairs

ពួកយើងមិនមែនជាចំណុះ ឬក៏ចាប់ដៃគូជាមួយនឹងនរណាម្នាក់ឡើយ ក្នុងទីផ្សារប្ដូរប្រាក់។ យោងទៅតាមច្បាប់ ពួកយើងមិនអាចប្រាប់បានថាអាចទៅទិញ ETN បាននៅទីណា ឬក៏វិធីក្នុងការទូទាត់អ្វីដែលត្រូវបានផ្ដល់ដោយទីផ្សារប្ដូរប្រាក់ឡើយ។ នៅខាងក្រោម អ្នកនឹងឃើញនូវបញ្ជីសម្រាប់ការយល់ដឹង នៃទីផ្សារប្ដូរប្រាក់ទាំងអស់ដែលអាចប្រើប្រាស់សម្រាប់ទិញ ETN ។

Available across major FIAT currencies

មានទៅសឹងគ្រប់រូបិយប័ណ្ណធំៗ

ទីផ្សារប្ដូរប្រាក់ជាសាកលផ្ដល់ឲ្យ ETN នូវជម្រើសជាច្រើននៃរូបិយប័ណ្ណធំៗជាច្រើន រួមមាន:

 • ដុល្លារអាមេរិក (USD)
 • អ៊ឺរ៉ូ (EUR)
 • ផោន ស្ទឺលីង(GBP)
 • លីរ៉ាទួរគី (TRY)
 • រៀលប្រស៊ីល (BRL)
 • រូពីឥណ្ឌា (INR)
 • ដុល្លារអូស្ដ្រាលី (AUD)

ការស្វាគមន៍ទីផ្សារប្ដូរប្រាក់ថ្មីជារៀងរាល់ពេល

នេះជាបញ្ជីយល់ដឹងនៃទីផ្សារប្ដូរប្រាក់ ដែលកំពុងផ្ដល់ឲ្យជា Electroneum (ETN)។ សូមចំណាំថា ETN ត្រូវបានដាក់ចូលទៅក្នុងទីផ្សារប្ដូរប្រាក់រៀងរាល់ពេល ដូច្នេះបើអ្នកគិតថាមិនទាន់មានអ្វីដែលដាក់នៅក្នុងនេះទេ សូមមេត្តាប្រាប់មកពួកយើងនៅទីនេះ។