ទីផ្សារការងារអនឡាញសម្រាប់អ្នកធ្វើការ Freelance ដែលមានភា​ពស្មើគ្នាបំផុត

មកដល់ក្នុងពេលឆាប់ៗនេះ

ដំណើរការក្នុងឆ្នាំនេះ កន្លែងរៀនលើអ៊ីនធឺណិត AnyTask របស់យើង នឹងអនុញ្ញាតិឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់រៀន ចែករំលែក និងចេះទាញលុយពីជំនាញឌីជីថលរបស់គេ ដោយប្រើ ETN ជាការទូទាត់។

កន្លែងរៀននេះ នឹងអនុញ្ញាតិឲ្យមនុស្សជាង ១.៧ ពាន់លានអ្នកដែលមិនមានប្រើធនាគារនៅជុំវិញពីភពលោក ឲ្យអាចចូលទៅកាន់ការរៀនអនឡាញឌីជីថល ជាលើកដំបូងបំផុត។ ក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះ សេដ្ឋកិច្ចអភិវឌ្ឍន៍ទទួលបាន ការចូលទៅកាន់ប្រភពថ្មីដែលមានតម្លៃថោកនៃក្រុមមនុស្សដែលមានជំនាញ និងការលើកទឹកចិត្តខ្ពស់។

ចាប់ផ្ដើមក្នុងរយៈពេល ៦០វិនាទីទៀត

វាពិតជាងាយស្រួលមែនទែនក្នុងការចាប់ផ្ដើមជាមួយ Electroneum។ ងាយៗដោយគ្រាន់តែទាញយកកម្មវិធី ចុះឈ្មោះ ហើយបំពេញការផ្ទៀងផ្ទាត់។

វាស៊ីពេលតិចជាង ១នាទីទៀត ក្នុងការចុះឈ្មោះ។ តើអ្នកនៅរង់ចាំអ្វីទៀត?

ទាញយកលើ Google Play ទាញយកលើ App Store