គំនិតរបស់យើងលើការអនុលោម

ស្របពេលដែលពិភពលោកកំពុងចាប់ផ្តើមប្រើប្រាស់រូបិយប័ណ្ណអេឡិចត្រូនិច ពិតណាស់ ការចាប់ផ្តើមប្រើប្រាស់ក្នុងទ្រង់ទ្រាយធំ អាចលេចចេញជារូបរាងទៅបាន ល្គឹកណារាជរដ្ឋាភិបាល ក៏ដូចជាក្រុមហ៊ុនសាជីវកម្ម ព្រមចូលរួមប្រើប្រាស់រូបិយប័ណ្ណអេឡិចត្រូនិចទាំងអស់គ្នា។ យើងបានអនុវត្តនូវវិធានការមួយចំនួន ដើម្បីធានាថាយើងនៅតែបង្ហាញភាពស្មោះត្រង់ និងប្រកាន់ខ្ជាប់នូវតម្លាភាពល្អ។

ជំហានដ៏ធំមួយ

នៅក្នុងឆ្នាំ ២០១៨, Electroneum បានក្លាយជារូបិយប័ណ្ណអេឡិចត្រូនិចដំបូងគេនៅលើពិភពលោក ដែលបានណែនាំនូវនីតិវិធីនៃការអនុលោមតាម KYC និង AML ដោយស្ម័គ្រចិត្ត មុនការចេញសេចក្តីណែនាំប្រឆាំងការលាងលុយកខ្វក់លើកទី ៥ របស់អឺរ៉ុប។

Electroneum Ltd is very pleased to confirm that its group and associated companies that the Financial Conduct Authority (FCA) required to apply for registration with them; Space Agency Marketing Ltd and Knightsbridge AnyTask Services Ltd have each been granted interim registration under the Money Laundering, Terrorist Financing and Transfer of Funds (Information on the Payer) Regulations 2017 as a cryptoasset business until 9 July 2021, pending the determination of our applications by the FCA. https://register.fca.org.uk/servlet/servlet.FileDownload?file=0154G0000062BtF

Space Agency Marketing provides custodian wallet services for our Electroneum ETN users and Knightsbridge AnyTask Services helps Sellers using the AnyTask platform, get paid in ETN. The FCA determined that Electroneum Ltd, which is responsible for the blockchain that underpins ETN, did not require registration with them.

Please note that the cryptoasset services provided by the Electroneum Group are outside the scope of the jurisdiction and protection of the Financial Ombudsman Service and the Financial Services Compensation Scheme.

អនុញ្ញាតិឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់ អាចផ្ញើ/ទទួលបានដល់A អឺរ៉ូ គិតជា ETN ក្នុងរយៈពេល ៣ខែ

អនុញ្ញាតិឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់ផ្ញើ/ទទួល ETN ដល់ទៅ Bអឺរ៉ូ ក្នុងរយៈពេល ៣ខែ។

អនុញ្ញាតិឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់ផ្ញើ/ទទួល ច្រើនជាង Cអឺរ៉ូ នៃ ETN ក្នុងរយៈពេល ៣ខែ។