គំនិតរបស់យើងលើការអនុលោម

ដោយសារតែពិភពលោកកំពុងចាប់យករូបិយប័ណ​្ណឌីជីថល វាច្បាស់ណាស់ដែលការចាប់យកក្នុងទំហំធំ អាចធ្វើទៅបានលុះត្រាតែរដ្ឋាភិបាល និងសាជីវកម្មឱបក្រសោបការប្រើប្រាស់រូបិយប័ណ្ណឌីជីថលនេះ។ ពួកយើងបានចាបផ្ដើមធ្វើការប៉ាន់ប្រមាណរួចរាល់ហើយ ដើម្បីឲ្យប្រាកដថា ពួកយើងនៅតែបើកចំហ និងមានតម្លាភាព ដែលជារូបិយប័ណ្ណឌីជីថលដំបូងបំផុត ដែលឱបក្រសោបច្បាប់ KYC និង AML។

ជំហានដ៏ធំមួយ

ក្នុងឆ្នាំ ២០១៨ Electroneum បានក្លាយទៅជារូបិយប័ណ្ណឌីជីថលដំបូងគេបំផុត ក្នុងការឱបក្រសោបច្បាប់ KYC និង AML ទៅតាមការអនុលោម ជាមួយនឹងការណែនាំលើកទី ៥ ក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបស្ដីពីការប្រឆាំងនឹងការលាងលុយកខ្វក់។ ជាផលត្រឡប់មកវិញ វាបានអនុញ្ញាតឲ្យយើងអាចធ្វើការជាមួួយនឹងរដ្ឋាភិបាល និងសាជីវកម្មបាន ដែលអាចជួយណែនាំ Electroneum ទៅកាន់សហគមន៍ពិភពលោកបាន។

របៀបដែលវាដំណើរការ

ពួកយើងធ្វើការជាមួយ Yoti ដែលជាអ្នកជំនាញក្នុងការផ្ទៀងផ្ទាត់អត្តសញ្ញាណ ដែលនឹងជួយយើងដើម្បីដាក់បញ្ចូលដំណោះស្រាយរបស់គេទៅក្នុងកម្មវិធី Electroneum។ នៅក្នុងដំណាក់កាលចុះឈ្មោះអ្នកប្រើប្រាស់ថ្មី ពួកគេនឹងចូលមើលដំណើរការផ្ទៀងផ្ទាត់អត្តសញ្ញាណ សម្រាប់បុគ្គលម្នាក់ៗ។ ដំណើរការនោះនឹងត្រូវបានបញ្ចប់ក្នុង ៣ វគ្គ ដែលពឹងផ្អែកទៅលើ ទីកន្លែងរបស់អ្នកប្រើ ទំហំនៃការកាន់កាប់ និងការប្រើប្រាស់។

អនុញ្ញាតិឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់ អាចផ្ញើ/ទទួលបានដល់១៥០ អឺរ៉ូ គិតជា ETN ក្នុងរយៈពេល ៣ខែ

អនុញ្ញាតិឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់ផ្ញើ/ទទួល ETN ដល់ទៅ ១០ ០០០អឺរ៉ូ ក្នុងរយៈពេល ៣ខែ។

អនុញ្ញាតិឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់ផ្ញើ/ទទួល ច្រើនជាង ១០ ០០០អឺរ៉ូ នៃ ETN ក្នុងរយៈពេល ៣ខែ។