គំនិតរបស់យើងលើការអនុលោម

ស្របពេលដែលពិភពលោកកំពុងចាប់ផ្តើមប្រើប្រាស់រូបិយប័ណ្ណអេឡិចត្រូនិច ពិតណាស់ ការចាប់ផ្តើមប្រើប្រាស់ក្នុងទ្រង់ទ្រាយធំ អាចលេចចេញជារូបរាងទៅបាន ល្គឹកណារាជរដ្ឋាភិបាល ក៏ដូចជាក្រុមហ៊ុនសាជីវកម្ម ព្រមចូលរួមប្រើប្រាស់រូបិយប័ណ្ណអេឡិចត្រូនិចទាំងអស់គ្នា។ យើងបានអនុវត្តនូវវិធានការមួយចំនួន ដើម្បីធានាថាយើងនៅតែបង្ហាញភាពស្មោះត្រង់ និងប្រកាន់ខ្ជាប់នូវតម្លាភាពល្អ។

ជំហានដ៏ធំមួយ

នៅក្នុងឆ្នាំ ២០១៨, Electroneum បានក្លាយជារូបិយប័ណ្ណអេឡិចត្រូនិចដំបូងគេនៅលើពិភពលោក ដែលបានណែនាំនូវនីតិវិធីនៃការអនុលោមតាម KYC និង AML ដោយស្ម័គ្រចិត្ត មុនការចេញសេចក្តីណែនាំប្រឆាំងការលាងលុយកខ្វក់លើកទី ៥ របស់អឺរ៉ុប។

អនុញ្ញាតិឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់ អាចផ្ញើ/ទទួលបានដល់១៥០ អឺរ៉ូ គិតជា ETN ក្នុងរយៈពេល ៣ខែ

អនុញ្ញាតិឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់ផ្ញើ/ទទួល ETN ដល់ទៅ ១០ ០០០អឺរ៉ូ ក្នុងរយៈពេល ៣ខែ។

អនុញ្ញាតិឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់ផ្ញើ/ទទួល ច្រើនជាង ១០ ០០០អឺរ៉ូ នៃ ETN ក្នុងរយៈពេល ៣ខែ។