අනුකූලතාවය පිළිබඳ අපගේ දැක්ම

ලෝකය ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ඒකක භාවිතා කිරීමට පටන් ගන්නා විට, විශාල වශයෙන් පිළිගැනීම කළ හැක්කේ රජයන් සහ සමාගම් ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ඒකක භාවිතයට එකඟ වන්නේ නම් පමණක් බව පැහැදිලිය. අප විවෘත හා විනිවිදභාවයෙන් යුතුව කටයුතු කිරීම සඳහා දැනටමත් පියවර ගෙන තිබේ .

එක් ප්‍රධාන පියවරක්

2018 දී , 5 වන යුරෝපා සංගම් මුදල් විශුද්ධිකරණ විරෝධී නියෝගය සම්මත කිරීමට පෙර KYC සහ AML පියවර ස්වේච්ඡාවෙන් හඳුන්වා දුන් පළමු ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ඒකකය Electroneum වේ.

පරිශීලකයින් හට 150€ක් දක්වා වටිනාකමකින් යුත් ETN මාස 3ක කාලයක් ඇතුලත යැවීමට/ලබා ගැනීමට ඉඩ කඩ සැලසේ

පරිශීලකයින් හට 10,000€ක් දක්වා වටිනාකමකින් යුත් ETN මාස 3ක කාලයක් ඇතුලත යැවීමට/ලබා ගැනීමට ඉඩ කඩ සැලසේ

පරිශීලකයින් හට 10,000€කට වැඩි වටිනාකමකින් යුත් මාස 3ක කාලයක් ඇතුලත යැවීමට/ලබා ගැනීමට ඉඩ කඩ සැලසේ