අනුකූලතාවය පිළිබඳ අපගේ දැක්ම

ලොව පුරා ක්‍රම ක්‍රමයෙන් ක්‍රිප්ටෝකරන්සි පිළිගැනීමට ලක් වන අතර, පොදු පිළිගැනීමකට එය ලක් වන්නේ පරිපාලන ව්‍යුහයන් සහ විවිධ ආයතන ක්‍රිප්ටෝකරන්සි භාවිතය වැළඳගතහොත් පමණි. අප විසින් මේ වන විටත් KYC සහ AML වැනි නියාමන පළමු වරට පිළිගැනීම මගින් දැනටමත් විවෘතව සහ පාරදෘශ්‍යව සිටීමට නිසි ක්‍රියා මාර්ග ගෙන ඇත.

එක් ප්‍රධාන පියවරක්

2018 වසරේ දී, 5 වැනි යුරෝපීය මුදල් විශුද්ධිකරණ විධි විධාන වලට අනුකූලව KYC සහ AML වැනි නියාමන පිළිගත් ලොව ප්‍රථම ක්‍රිප්ටෝකරන්සි ඒකකය වීමට ඉලෙක්ට්‍රෝනියම් හට හැකි විය. මේ හේතුව නිසාවෙන්, ලොව පුරා සිටින ප්‍රජාවන්ට ඉලෙක්ට්‍රෝනියම් හඳුන්වා දීමට අප හට විවිධ රාජ්‍යයන් සහ ආයතන සමග එකතුව කටයුතු කරමින්, ඔවුන්ගේ උපකාර ලබා ගැනීමට හැකි වී තිබේ.

පරිශීලකයින් හට 150€ක් දක්වා වටිනාකමකින් යුත් ETN මාස 3ක කාලයක් ඇතුලත යැවීමට/ලබා ගැනීමට ඉඩ කඩ සැලසේ

පරිශීලකයින් හට 10,000€ක් දක්වා වටිනාකමකින් යුත් ETN මාස 3ක කාලයක් ඇතුලත යැවීමට/ලබා ගැනීමට ඉඩ කඩ සැලසේ

පරිශීලකයින් හට 10,000€කට වැඩි වටිනාකමකින් යුත් මාස 3ක කාලයක් ඇතුලත යැවීමට/ලබා ගැනීමට ඉඩ කඩ සැලසේ