រៀនជំនាញថ្មីពីស្មាតហ្វូន។

TaskSchool.com គឺជាប្រភពនៃការអប់រំអនឡាញមួយ ដែលជួយឲ្យមនុស្សរៀនបានពីជំនាញឌីជីថលមូលដ្ឋាន ដែលមានតម្លៃក្នុងពាណិជ្ជកម្ម។

កន្លែងដែលមានច្រើនភាសា បង្ហាញអ្នកប្រើប្រាស់នូវជំនាញផ្សេងៗពីកិច្ចការស្រួលៗបំផុត (ដូចជាការកែកុន ដោយប្រើកម្មវិធីអ៊ែនដ្រយមិនគិតថ្លៃ ឬក៏បង្កើតជាការប្រកាសលើបណ្ដាញសង្គម) រហូតដល់ការងារស្មុគស្មាញ ដូចជាការរចនាឡូហ្កូលើកុំព្យូទ័រយួរដៃ ដោយប្រើកម្មវិធីមិនគិតថ្លៃដូចជា Inkscape ជាដើម។

ជំនាញដែលបានរៀនតាមរយៈ TaskSchool គឺជាជំនាញ ដែលកំពុងតែត្រូវការដោយអ្នកប្រើប្រាស់ និងអាជីវកម្មធុនតូច ទៅមធ្យមតាមរយៈ AnyTask។

AnyTask បានអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់នៅជុំវិញពិភពលោក ដែលគ្មានគណនីធនាគារក្នុងការបង្កើនភាពរុងរឿងរបស់គេ ជាមួយនឹងជំនាញថ្មី និងសាមញ្ញទាំងនេះ។

ចាប់ផ្ដើមក្នុងរយៈពេល ៦០វិនាទីទៀត

វាពិតជាងាយស្រួលមែនទែនក្នុងការចាប់ផ្ដើមជាមួយ Electroneum។ ងាយៗដោយគ្រាន់តែទាញយកកម្មវិធី ចុះឈ្មោះ ហើយបំពេញការផ្ទៀងផ្ទាត់។

វាស៊ីពេលតិចជាង ១នាទីទៀត ក្នុងការចុះឈ្មោះ។ តើអ្នកនៅរង់ចាំអ្វីទៀត?

ទាញយកលើ Google Play ទាញយកលើ App Store